Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong công tác chủ nhiệm lớp. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. Mỗi SKKN đều gồm: Trang bìa, Mục lục, nội dung. (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)


Danh mục SKKN – Đề tài NCKHSPUD dành cho GVCN 
(Nội dung đã qua kiểm duyệt)

 STT  Tên SKKN  Tải về  
 

1
 Một số biện pháp của giáo viên chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống và định hướng nghề cho học sinh THPT Dowload   
 2  Nâng cao hiệu quả Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh THPT  Dowload  
 3  MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ, GIÁO DỤC HỌC SINH CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  
Dowload
 
 4  Một số biện pháp của giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác chủ nhiệm giúp nâng cao chất lượng giáo dục của lớp 12T  Dowload  
 
5
 Những biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức học sinh THPT của giáo viên chủ nhiệm lớp  
Dowload
 
 6  BIỆN PHÁP TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP TẬP THỂ CHO LỚP 10A1 ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 10A1 TRƯỜNG THPT  …  
Dowload
 
 7  NHỮNG BIỆN PHÁP CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HƯỚNG TỚI VIỆC GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

 
 8  Giáo viên chủ nhiệm giáo dục học sinh giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thông qua việc tổ chức sinh hoạt lớp cho học sinh theo chủ đề “Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa Dân tộc”

 

 

 
 9  CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HỌC SINH CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NHẰM TĂNG CƯỜNG NỀN NẾP CỦA HỌC SINH ĐỐI VỚI VIỆC CHẤP HÀNH NỘI QUI CỦA NHÀ TRƯỜNG.  Dowload  
 
10
 CÁC BIỆN PHÁP CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, ĐỊNH HƯỚNG TƯ TƯỞNG CHO HỌC SINH THPT   Dowload  
Advertisements