Danh sách bài tập và đáp án


 

 T4T&T001.  Đề bài: Tổng của hai số bằng số lớn nhất của số có hai chữ số. Tỉ số của hai số đó là 4/5.  Tìm hai số đó.

Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4001 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


 T4T&T002. Đề bài: Một hình chữ nhật có chu vi là 350m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đó?

Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4002 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T003. Đề bài. Một sợi dây dài 28m được cắt thành hai đoạn, đoạn thứ nhất dài gấp 3 lần đoạn dây thứ hai. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét?

Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4003 gửi 8682

 Tải file lời giải chi tiết tại đâyT4T&T004. Đề bài. Tổng của hai số là 72. Tìm hai số đó, biết rằng nếu số lớn giảm 5 lần thì được số bé.

Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4004 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T005. Đề bài: Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là 3/5. Tìm hai số đó?

Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4005 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T006.  Đề bài: Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng 2/3 số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở

Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4006 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây 


T4T&T007. Đề bài: Tổng của hai số là 333. Tỉ của hai số là 2/7. Tìm hai số đó.

Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4007 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T008. Đề bài: Hai kho chứa 125 tấn thóc. Số thóc ở kho thứ nhất bằng 3/2 số thóc ở kho thứ 2. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?

Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4008 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T009. Đề bài: Một miếng vườn hình chữ nhật, có chu vi 200 m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng.  Tính diện tích miếng vườn?

Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4009 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T010. Đề bài: Miếng đất hình chữ nhật có chu vi 240m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4010 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T011. Đề bài: Tìm 2 số. Biết tổng của chúng bằng 48, nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 3.

Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4011 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T012. Đề bài: Tìm 2 số, biết tổng của chúng bằng số bé nhất có 3 chữ số. Nếu lấy số này chia cho số kia ta được thương là 4.

Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4012 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T013. Đề bài: Tổng 2 số bằng số lớn nhất có 4 chữ số. Nếu lấy số lớn chia cho số bé ta được thương là 10. Tìm 2 số đó.

Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4013 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T014.  Đề bài: Một trường tiểu học có tất cả 567 học sinh. Biết rằng với 5 học sinh nam thì có 2 học sinh nữ. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh nam? Bao nhiêu học sinh nữ?

Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4014 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây 


 T4T&T015. Đề bài: Tìm số tự nhiên. Biết rằng khi ta thêm vào bên phải số đó 1 chữ số 0 thì ta được số mới và tổng của số mới và số cũ là 297.

Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4015 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T016. Đề bài: Trung bình cộng của 2 số là 440. Nếu ta thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số bé thì ta được số lớn. Tìm 2 số đó.

Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4016 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T017. Đề bài: Tìm số tự nhiên. Biết rằng nếu ta thêm vào bên phải của số đó một chữ số 2 thì ta được số mới. Tổng của số mới và số cũ là 519.

Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4017 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T018. Đề bài: Tìm hai số có tổng là 107. Biết rằng nếu xoá đi chữ số 8 ở hàng đơn vị của số lớn ta được số bé.

Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4018 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T019. Đề bài: Tìm số tự nhiên. Biết rằng khi viết thêm vào bên phải số đó số 52 ta được số mới. Tổng của số mới và số đó bằng 5304.

Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4019 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T020. Đề bài: Trung bình cộng của 3 số là 85. Nếu thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số thứ hai thì được số thứ nhất, nếu gấp 4 lần số thứ hai thì được số thứ ba. Tìm 3 số đó.

Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4020 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T021. Đề bài: Tổng 2 số bằng 385. Một trong hai số  có số tận cùng bằng chữ số 0, nếu xóa chữ số 0 đó thì ta được 2 số bằng nhau. Tìm hai số đó.

Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4021 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T022. Đề bài: Hai số có tổng là 1/4 và thương cũng là 1/4. Tìm 2 số đó.

Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4022 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T023. Đề bài: Bính và Đinh có hai thửa ruộng, tổng diện tích của hai thửa ruộng đó là 780 m2. Nếu chuyển 1/6 diện tích ruộng của Bính sang cho Đinh thì diện tích của hai thửa sẽ bằng nhau. Tính diện tích của mỗi thửa ruộng bằng mét vuông.

Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4023 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây 


T4T&T024. Đề bài: Lớp 5A và lớp 5B nhận chăm sóc hai thửa ruộng có tổng diện tích là 1560 m2. Nếu lấy 1/4 diện tích thửa ruộng của lớp 5A chuyển sang cho lớp 5B chăm sóc thì diện tích chăm sóc của hai lớp bằng nhau. Tính diện tích của mỗi thửa ruộng.

Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4024 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây 


T4T&T025. Đề bài: Hai hầm đông lạnh chưa 180 tấn tôm. Nếu người ta chuyển 2/7 khối lượng tôm ở hầm thứ nhất sang hầm thứ hai, thì khối lượng tôm ở hai hầm bằng nhau.  Hỏi mỗi hầm chứa bao nhiêu tấn tôm?

Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4025 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T026. Đề bài:  Đội tuyển bóng đá mi ni của huyện A tham dự hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh gồm các bạn học sinh lớp 4 và lớp 5. Dự định số bạn tham gia đội tuyển bóng đá đang học lớp 4 chiếm 1/5 của cả đội. Nhưng do một bạn đang học lớp 4 không tham gia được mà thay bởi một bạn đang học lớp 5, khi đó số bạn đang học lớp 4 tham gia chỉ bằng 1/10 số thành viên của cả đội. Tính tổng số thành viên của cả đôi bónh đá mi ni?

Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4026 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T027. Đề bài:  Đội tuyển của trường A tham gia Hội khoẻ Phù Đổng cấp huyện gồm các bạn học sinh nam và học sinh nữ. Dự định số bạn nữ tham gia đội tuyển chiếm 1/4 số nam  nhưng do điều kiện thay bởi một bạn nữ bằng một bạn nam. Khi đó số bạn nữ chiếm 1/5 số nam. Tính xem đội tuyển của trường A đi dự hội thao bao nhiêu học sinh?

Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4027 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T028. Đề bài: Đội tuyển trường em tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, ban đầu số nữ bằng  2/3 số nam. Sau khi xét theo yêu cầu thay thế một bạn nữ bằng một bạn nam vì thế số nữ lúc này bằng 3/4 số nam. Hỏi đội tuyển trường em có bao nhiêu bạn?

 Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4028 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T029. Đề bài: Một tủ sách có hai ngăn. Số sách ở ngăn dưới gấp 3 lần số sách ngăn trên. Nếu chuyển 10 quyển sách ở ngăn trên xuống ngăn dưới thì số sách ngăn dưới gấp 7 lần ngăn trên. Tính số sách mỗi ngăn.

Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4029 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T030. Đề bài:  Lúc đầu số vịt dưới ao nhiều gấp 5 lần số vịt trên bờ. Nhưng sau khi có 3 con vịt từ trên bờ nhảy xuống ao bơi lội thì số vịt dưới ao nhiều gấp 8 lần số vịt trên bờ. Hỏi cả đàn có bao nhiêu con?

 Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4030 gửi 8682

Xem lời giải chi tiết tại đây


T4T&T031. Đề bài:  Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Nếu thêm vào chiều rộng 4 m và đồng thời bớt chiều dài 4 m thì lúc đó chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4031 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây 


T4T&T032. Đề bài:  Cuối học kì I lớp 5A  có số học sinh giỏi bằng 3/7  số học sinh còn lại của  lớp. Cuối năm học sinh lớp 5A có thêm 4 học sinh giỏi nên tổng số học sinh giỏi bằng  2/3  số học sinh còn lại của lớp. Hỏi lớp 5 A có bao nhiêu học sinh?

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4032 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T033. Đề bài:  Một giá sách gồm hai ngăn: Số sách ngăn dưới bằng 6/5 số sách ngăn trên. Nếu xếp 15 quyển sách mới mua vào ngăn trên thì lúc đó số sách ở ngăn dưới bằng 12/11 số sách ngăn trên. Hỏi lúc đầu ở mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách?

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4033 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T034. Đề bài: Số gà mái nhiều gấp 6 lần số gà trống. Sau đó mua thêm  5 con gà trống nữa nên bây giờ số gà trống bằng 1/4 số gà mái. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu con gà mái, gà trống?

   Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4034 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T035. Đề bài: Một cửa hàng nhập về một số xe máy. Người bán hàng  lấy ra trưng bày để bán 1/8 số xe nhập về, số xe còn lại bỏ trong kho. Sau khi bán 3 chiếc xe ở quầy trưng bày thì người chủ quầy nhận thấy số xe ở trong kho nhiều gấp 10 lần số xe còn lại ở quầy trưng bày xe. Hỏi cửa hàng lúc đầu nhập về bao nhiêu chiếc xe máy?

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4035 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T036. Đề bài: Để chuẩn bị tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, huyện em đã thành lập đội tuyển tham dự trong đó số nữ bằng 2/3 số nam. Sau khi đội được bổ sung 20 nữ và 15 nam nên lúc này số nữ bằng 4/5 số nam. Tính xem đội tuyển của huyện tham gia Hội khỏe Phù đổng cấp tỉnh có tất cả bao nhiêu bận động viên tham gia?

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4036 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


 T4T&T037. Đề bài: Trong đợt thi tuyển chọn học sinh đi tham dự giao lưu Toán Tuổi thơ lần thứ Tư của tỉnh A, trong đó số học sinh nữ bằng 2/3 số học sinh nam. Nếu có thêm 10 học sinh nam tham gia dự thi thì số nữ lúc này bằng  3/5 số học sinh nam. Hỏi có bao nhiêu học sinh tham gia thi tuyển?

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4037 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T038. Đề bài: Tủ sách thư viện trường em có hai ngăn: Ngăn thứ nhất có số sách bằng 2/3 số sách thứ hai. Nếu xếp thêm vào ngăn thứ nhất 80 cuốn và ngăn thứ hai 40 cuốn thì số sách ngăn thứ nhất bằng 3/4 số sách ngăn thứ hai. Hỏi ban đầu mỗi ngăn tủ có bao nhiêu cuốn sách?

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4038 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây 


T4T&T039. Đề bài: Tí có một số bi không quá 80 viên, trong đó số bi đỏ gấp 5 lần số bi xanh. Nếu Tí có thêm 3 viên bi xanh nữa thì số bi đỏ gấp 4 lần số bi xanh. Hỏi lúc đầu Tí có mấy viên bi đỏ, mấy viên bi xanh?

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4039 gửi 8682

 Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T040. Đề bài: Tuổi của con hiện nay bằng 1/2 hiệu tuổi của bố và tuổi con. Bốn năm trước, tuổi con bằng 1/3 hiệu tuổi của bố và tuổi con. Hỏi khi tuổi con bằng 1/4 hiệu tuổi của bố và tuổi của con thì tuổi của mỗi người là bao nhiêu?

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4040 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T041. Đề bài: Tìm hai số biết rằng tổng của chúng gấp 5 lần hiệu của chúng và tích của chúng là  4008 hiệu của chúng.

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4041 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


 T4T&T042. Đề bài: Một hình bình hành có diện tích 216 cm2 và chiều cao là 12cm. Nếu tăng chiều cao gấp 2 lần và giảm chiều dài đi 6cm thì diện tích hình mới sẽ thay đổi như thế nào so với diện tích hình bình hành ban đầu?

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4042 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


 T4T&T043. Đề bài: Người bán hàng có một bao gạo, lần đầu bán 3kg, lần sau bán 1/3 số gạo còn lại sau lần đầu thì còn lại 18kg. Hỏi lúc đầu bao gạo nặng bao nhiêu kg?

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4043 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây 


T4T&T044. Đề bài: Tổng số tuổi hiện nay của hai cha con là 50 tuổi. Năm năm sau tuổi cha sẽ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay?

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4044 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T045. Đề bài: Chú Tuân đến chơi nhà chú Hùng. Chú Hùng và cô Lan cùng ngồi tiếp chuyện. Chú Hùng nói với chú Tuân: “Ngày hai chúng mình đi bộ đội thì tuổi cô Lan bằng 1/3 tuổi tôi thế mà đến bây giờ tổng số tuổi của hai anh em tôi đã là 48 tuổi và tuổi cô Lan đúng bằng tuổi tôi ngày tôi đi bộ đội.” Bạn tính xem cô Lan năm nay bao nhiêu tuổi?

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4045 gửi 8682

 Tải file lời giải chi tiết tại đây 


T4T&T046. Đề bài: Nhân dịp tết cửa hàng có nhận về một số hộp mứt. Vì quầy chật nên người bán hàng chỉ để 1/10  số hộp mứt ở quầy, số còn lại đem cất vào trong. Sau khi  bán 4 hộp ở quầy thì số hộp cất đi gấp 15 lần số hộp còn lại ở ngoài quầy. Hỏi lúc đầu cửa hàng nhận về bao nhiêu hộp mứt?

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4046 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây 


T4T&T047. Đề bài: Một con mèo đuổi bắt một con chuột cách nó 3m. Mỗi bước con mèo nhảy được 8dm, con chuột nhảy được 3dm. Hỏi sau bao nhiêu bước thì mèo bắt được chuột?

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4047 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


 T4T&T048. Đề bài: Hiện nay tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Sau 10 năm nữa tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4048 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


 T4T&T049. Đề bài: Một chiều mùa hè hai cha con dạo chơi trên bãi biển. Trong cuộc dạo chơi đó có 997 lần bước chân hai cha con ngang hàng nhau. Hỏi quãng đường hai cha con đã đi dài bao nhiêu mét? (Biết trung bình một bước của con là 4dm, của cha là 5dm)

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4049 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


 T4T&T050. Đề bài: Bố hơn con 30 tuổi, biết 1/2 tuổi con bằng 1/8 tuổi bố và bằng 1/14 tuổi ông. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4050 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây

T4T&T051. Đề bài: Trước đây 4 năm tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con, sau 10 năm nữa thì tỉ số tuổi giữa hai mẹ con là 8/3. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4051 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây 


 T4T&T052. Đề bài: Hiện nay tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Sau 14 năm nữa tỉ số tuổi giữa hai anh em là 5/4. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4052 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T053. Đề bài: Tết trồng cây, ba bạn Hạ, Thu, Đông cùng đi trồng cây. Số cây của bạn Đông trồng được ít hơn số cây của bạn Hạ và bạn Thu là 8 cây, số cây của bạn Hạ trồng được bằng 3/5 số cây của bạn Thu. Biết số cây của ba bạn, Hạ, Thu, Đông trồng được là 40 cây. Tính số cây của mỗi bạn đã trồng.

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4053 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T054. Đề bài: Tháng 9, số học sinh trường tiểu học Kim Đồng được điểm 10 bằng 1/6 số học sinh còn lại của trường. Tháng 10 số học sinh đạt điểm 10 bằng 1/3 số học sinh còn lại của trường. Biết rằng tháng 10 số học sinh đạt  điểm10 nhiều hơn số học sinh tháng 9 đạt điểm 10 là 60 bạn. Hỏi toàn trường có bao hiêu học sinh?

Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4054 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T055. Đề bài: Có hai tấm bia hình vuông, Tấm bìa nhỏ có số đo cạnh bằng nửa số đo cạnh của tấm bia hình vuông lớn. Người ta cắt tấm bia có số đo cạnh lớn hơn thành các  hình vuông nhỏ. Rồi người ta ghép tất cả các hình lại với nhau thành một hình vuông, thì hình vuông mới có diện tích là 180 cm2. Tính số đo cạnh của mỗi hình ban đầu.

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4055 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T056. Đề bài: Cho phân số có tổng của tử số và mẫu số là 3345. Biết 2 lần  mẫu số bằng 3 lần tử số. Tìm phân số đó?

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4056 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T059. Đề bài: Một cửa hàng đã bán được 49kg gạo, trong đó số gạo nếp bằng 2/5 số gạo tẻ. Hỏi cửa hàng đó đã bắn bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4059 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


 T4T&T060. Đề bài: Tỉ của hai số là 3/4. Tổng của hai số đó là 658. Tìm hai số đó

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4060 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


 T4T&T061. Đề bài: Chu vi hình chữ nhật là 630 cm, chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó.

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4061 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


 T4T&T065. Đề bài: Buổi sáng và buồi chiều cửa hàng bán được 24 xe đạp. Số xe bán buổi sáng gấp đôi số xe bán buổi chiều. Hỏi buổi mỗi cửa hàng bán được  bao nhiêu xe đạp?

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4065 gửi 8682

 Tải file lời giải chi tiết tại đây


 T4T&T067. Đề bài: Hai túi gạo cân nặng 54kg. Túi thứ nhất cân nặng bằng 4/5 túi thứ hai. Hỏi mỗi túi cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4067 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


 T4T&T070. Đề bài: . Hình vuông có cạnh 3m. Hình chữ nhật có chiều rộng 3m, chiều dài 5m. Tìm tỉ số của diện tích hình vuông và diện tích hình chữ nhật.

Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4070 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


 T4T&T073. Đề bài: Tổng của hai số là 40. Tỉ của hai số là 3/5. Tìm hai số đó

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4073 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T074. Đề bài:  Có tất cả 35 con gà. Trong đó số gà trống bằng 2/3 số gà mái. Hỏi số gà trống và số gà mái là bao nhiêu?

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4074 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


 T4T&T075. Đề bài: . Tổng hai số là 888. Tỉ hai số đó là 5/3. Tìm hai số đó

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4075 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T076. Đề bài: Hai kho gạo chứa 121 tấn gạo, trong đó số gạo ở kho thứ nhất bằng 3/8 số gạo ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho gạo chứa bao nhiêu tấn gạo?

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4076 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


 T4T&T077. Đề bài: Lớp 4A có 30 học sinh. Lớp 4B có 35 học sinh. Nhà trường phát cho cả hai lớp 260 cuốn vở. Hỏi mỗi lớp được bao nhiêu cuốn vở? (Mỗi học sinh được số vở như nhau)

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4077gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T078. Đề bài: Cả đàn trâu, bò có 24 con. Số trâu nhiều gấp 3 lần số bò. Tính số trâu, số bò.

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4078 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


 T4T&T079. Đề bài: Có tất cả 18kg gạo. Trong đó số gạo tẻ  bằng một nửa số gạo nếp. Hỏi số gạo mỗi loại?

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4079 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


 T4T&T080. Đề bài: Thời gian từ đầu tháng đến ngày sinh của mẹ gấp ba lần khoảng thời gian từ sau ngày sinh của mẹ đến cuối tháng. Hỏi mẹ sinh ngày nào, tháng nào?

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4080 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


 T4T&T081. Đề bài: Chu vi hình bình hành ABCD bằng 20cm. Biết rằng cạnh AB dài gấp rưỡi cạnh BC. Hãy tính độ dài các cạnh của hình bình hành.

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4081 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


 T4T&T083. Đề bài: Thời gian từ đầu ngày đến bây giờ bằng một nửa thời gian bây giờ đến cuối ngày. Hỏi bây giờ là mấy giờ?

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4083 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


 T4T&T088. Đề bài: Tổng của hai số là 36. Tỉ số của hai số đó là 5/4 Tìm số lớn.

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4088 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


 T4T&T089. Đề bài: Một lớp có 35 học sinh, trong đó số học sinh nữ bằng 3/4 số học sinh nam. Tính số học sinh nữ của lớp đó.

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4089 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


 T4T&T090. Đề bài: Chu vi một mảnh vườn hình chữ nhật là 144m, chiều rộng bằng 2/7 chiều dài. Tính chiều rộng mảnh đất đó.

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4090 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


 T4T&T091. Đề bài: Tổng của hai số là 135. Nếu số lớn thêm 5 đơn vị và giữ nguyên số bé thì số bé bằng 2/3 số lớn. Tìm số lớn ban đầu.

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4091 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T092. Đề bài: Tổng của hai số là 84. Nếu số bé giảm 7 đơn vị và giữ nguyên số lớn thì được số bé mới bằng 3/4 số lớn. Tìm số bé ban đầu.

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4092 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


 T4T&T093. Đề bài: Tổng của hai số là số lớn nhất có ba chữ số. Tỉ của hai số là 5/4. Tìm số lớn, số bé.

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4093 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


 T4T&T094. Đề bài: Hai thùng đựng tất cả 112 lít nước mắm. Nếu đổ từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai 7 lít thì số mắm ở thùng thứ hai bằng 5/3 số mắm ở thùng thứ nhất. Hỏi lúc đầu thùng thứ nhất có bao nhiêu lít nước mắm.

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4094 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


 T4T&T095. Đề bài: Bác An và bác Bình làm được tất cả 108 sản phầm. Trong đó bác An làm việc trong 5 giờ, bác Bình làm việc trong 7 giờ và mức làm việc của mỗi người như nhau. Hỏi mỗi bác làm được bao nhiêu sản phẩm?

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4095 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


 T4T&T096. Đề bài: Hiện nay tổng tuổi của 2 mẹ con là 35 tuổi. Tuổi con bằng 2/5 tuổi mẹ. Tính tuổi con cách đây 2 năm.

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4096 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


 T4T&T097. Đề bài: Hiện nay tổng tuổi của 2 bố con là 50 tuổi. Tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi bố sau 5 năm.

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4097 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


 T4T&T098. Đề bài: Hiện nay tổng tuổi của 2 mẹ con là 36 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi con bằng 1/5 tuổi mẹ. Tính tuổi mẹ hiện nay.

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4098 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


 T4T&T099. Đề bài: Hiện nay tổng tuổi của hai chị em là 16 tuổi. Trước đây 2 năm tuổi chị gấp 3 lần tuổi em. Tính tuổi em trước đây 2 năm.

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4099 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


 T4T&T103. Đề bài: Chu vi của cái chiếu hoa hình chữ nhật là 7m 2dm. Tính diện tích của cái chiều đó. (Biết chiều rộng bằng 4/5 chiều dài)

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4103 gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây

T4T&T104. Đề bài: Trung bình cộng của hai số là 35. Số thứ nhất bằng 2/3 số thứ hai. Tìm hai số đó

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4104  gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


 

T4T&T105. Đề bài: Cho một số tự nhiên có hàng đơn vị là 9. Nếu xóa đi chữ số 9 đó thì được số mới mà tổng số mới và số ban đầu là 34 362. Tìm số tự nhiên đã cho.

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4105  gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


 T4T&T106. Đề bài: Trong phong trào kế hoạch nhỏ, lớp 4A và lớp 4B góp được 50kg giấy vụn. Tìm số giấy vụn của mỗi lớp, biết rằng 4/7 số giấy vụn của lớp 4A bằng 8/11 số giấy vụn của lớp 4B.

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4106  gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


 T4T&T107. Đề bài: Tìm số tự nhiên, biết rằng nếu viết thêm chữ số 6 vào bên phải số đó thì ta được số mới mà tổng số mới và số phải tìm là 13 591.

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4107  gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


 T4T&T108. Đề bài: Hình chữ nhật có chu vi 64cm. Nếu giảm chiều rộng 2cm, thêm chiều dài 2cm thì được hình chữ nhật mới có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật ban đầu.

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4108  gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


 T4T&T109. Đề bài: Một chiếc đồng hồ cứ 30 phút chạy nhanh 2 phú. Lúc 6 giờ sáng người ta lấy lại giờ nhưng không chỉnh lại đồng hồ nên nó vẫn chạy nhanh. Hỏi khi đồng hồ chỉ 16giờ 40phút thì khi đó là mấy giờ đúng?

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4109  gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


T4T&T110. Đề bài: Chu vi của một hình chữ nhật là 84 m. Chiều rộng bằng  3/4 chiều dài. Tìm diện tích của hình chữ nhật đó.

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4110  gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây


 T4T&T111. Đề bài: Một người có 1 tạ rưỡi gạo gồm gạo nếp và gạo tẻ. Sau khi bán 15kg gạo nếp và 35kg gạo tẻ thì còn lại số gạo nếp bằng 2/3 số gạo tẻ. Hỏi lúc đầu người đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo mỗi loại?

  Để lấy đáp số, soạn tin TAITL 4106  gửi 8682

Tải file lời giải chi tiết tại đây

Advertisements