Tuyển tập bài toán về các phép tính phân số – có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết

Nếu bạn muốn xem lời giải chi tiết, hãy bấm vào chữ “Xem cách giải chi tiết tại đây” ở phía dưới mỗi đáp án 

Tuyển tập bài toán về các phép tính phân số 

T4PTPS001. Tính nhanh tổng sau : 1/2 + 5/6 +11/12 + 19/20 + 29/30 + 41/42 + 55/56 + 71/72 + 89/90

Soạn tin TAITL 41001 gửi 8682 để xem đáp số

Xem cách giải chi tiết tại đây (có phân tích cách làm)


T4PTPS002. Tính nhanh: (65+891+134+909)/(731-47+69-253)

Soạn tin TAITL 41002 gửi 8682 để xem đáp số

Xem cách giải chi tiết tại đây (có phân tích cách làm)


T4PTPS003. Tính nhanh: (1991*1993 - 1)/(1990 + 1991*1992)

Soạn tin TAITL 41003 gửi 8682 để xem đáp số

Xem cách giải chi tiết tại đây (có phân tích cách làm)


T4PTPS005. Cho phân số 9/11. Tìm một số tự nhiên để khi cộng số đó vào cả tử số và mẫu số thì được phân số có giá trị là 5/6.

Soạn tin TAITL 41005 gửi 8682 để xem đáp số

Xem cách giải chi tiết tại đây (có phân tích cách làm)


 T4PTPS006. Tính nhanh:

4/1*3 + 4/3*5  + 4/5*7  + … + 4/11*13

Soạn tin TAITL 41006 gửi 8682 để xem đáp số

 Xem cách giải chi tiết tại đây (có phân tích cách làm)


 T4PTPS007. Cho phân số 7/6 và 1/9. Hãy tìm phân số a/b sao cho thêm a/b  vào 1/9 và bớt a/b ở 7/6 thì được hai phân số  mà phân số này gấp 3 lần phân số kia.

 

Soạn tin TAITL 41007 gửi 8682 để xem đáp số

 

Xem cách giải chi tiết tại đây (có phân tích cách làm)


 T4PTPS008. Cho 2 phân số 4/5 và 5/8. Hãy tìm phân số a/b sao cho phân số 5/8 cộng với a/b và 4/5 trừ đi a/b thì được 2 phân số mới mà phân số này lớn gấp 2 lần phân số kia.

 

Soạn tin TAITL 41008 gửi 8682 để xem đáp số

 

 Xem cách giải chi tiết tại đây (có phân tích cách làm)


T4PTPS009. Tính: 1/2 + 1/6 + 1/12+1/20+1/30+1/42

Soạn tin TAITL 41009 gửi 8682 để xem đáp số

 Xem cách giải chi tiết tại đây (có phân tích cách làm)


 T4PTPS010. Tính 1/1*2 + 1/2*3 + 1/3*4 + 1/4*5 + 1/5*6 + … + 1/10*11 + 1/11*12

Soạn tin TAITL 41010 gửi 8682 để xem đáp số

 

 Xem cách giải chi tiết tại đây (có phân tích cách làm)


 T4PTPS011. Tính A=1/3 + 1/9 +1/27 + 1/81 + 1/243 +…+ 1/6516

Soạn tin TAITL 41011 gửi 8682 để xem đáp số

 Xem cách giải chi tiết tại đây (có phân tích cách làm)


 T4PTPS012. Tính A = 1/72 + 1/56 + 1/42 + 1/30 + 1/20 + 1/12

Soạn tin TAITL 41012 gửi 8682 để xem đáp số

 Xem cách giải chi tiết tại đây (có phân tích cách làm)


 T4PTPS014. Tìm x:

10x(1/1*2+1/2*3+1/3*4+1/4*5+1/5*6) – x=0

Soạn tin TAITL 41014 gửi 8682 để xem đáp số

 Xem cách giải chi tiết tại đây (có phân tích cách làm)


 T4PTPS015.  Tính nhanh :

5/6+11/12+19/20+41/42+55/56+71/72+89/90

Soạn tin TAITL 41015 gửi 8682 để xem đáp số

 Xem cách giải chi tiết tại đây (có phân tích cách làm)


 T4PTPS016. Tìm các chữ số a và b thỏa mãn: 1/3 = 1/a + 1/b

Soạn tin TAITL 41016 gửi 8682 để xem đáp số

 Xem cách giải chi tiết tại đây (có phân tích cách làm)


 T4PTPS017. Tính tổng 

S = 1/1*2 + 1/2*3+1/3*4+… + 1/2004*2005

Soạn tin TAITL 41017 gửi 8682 để xem đáp số

 Xem cách giải chi tiết tại đây (có phân tích cách làm)


 T4PTPS018. Tính tổng

S=1/9*10+1/10*11+…+1/2004*2005

Soạn tin TAITL 41018 gửi 8682 để xem đáp số

 Xem cách giải chi tiết tại đây (có phân tích cách làm)


T4PTPS019. Tính tổng

S=1/1×3 + 1/1×5 + ….. + 1/2003×2005

Soạn tin TAITL 41019 gửi 8682 để xem đáp số

 Xem cách giải chi tiết tại đây (có phân tích cách làm)


 T4PTPS020. Tính tổng 100 số hạng đầu tiên của dãy sau:

1/1*21/ 2*.3;   1/ 3*4   ……….

Soạn tin TAITL 41020 gửi 8682 để xem đáp số 

 Xem cách giải chi tiết tại đây (có phân tích cách làm)


 T4PTPS021. Tính tổng 100 số hạng đầu tiên của dãy sau:

1/61/ 661/ 176 …

Soạn tin TAITL 41021 gửi 8682 để xem đáp số

 

 Xem cách giải chi tiết tại đây (có phân tích cách làm)


 T4PTPS023. Tính tổngA = 1/10 + 1/15 + 1/21 + … + 1/ 120

Soạn tin TAITL 41023 gửi 8682 để xem đáp số

 

Xem cách giải chi tiết tại đây (có phân tích cách làm)


 T4PTPS024.  Tính tổng

6/15*18 +6/18*21 +6/21*24 +…+6/87*90

 

Soạn tin TAITL 41024 gửi 8682 để xem đáp số

 

 Xem cách giải chi tiết tại đây (có phân tích cách làm)


 T4PTPS025. Tính tổng

1/25*27 + 1/27*29 + 1/29*31 + …+ 1/73*75

 

Soạn tin TAITL 41025 gửi 8682 để xem đáp số

 

  Xem cách giải chi tiết tại đây (có phân tích cách làm)


 T4PTPS026. Tính tổng

A = 15/90*94 + 15/90*98 + 15/98*102 + … + 15/146*150

Soạn tin TAITL 41026 gửi 8682 để xem đáp số

Xem cách giải chi tiết tại đây (có phân tích cách làm)


 T4PTPS027. Tính tổng

1/ 2 + 1/ 4 + 1/ 8 + 1/ 16 + 1/ 32 + 1/ 64

Soạn tin TAITL 41027 gửi 8682 để xem đáp số

Xem cách giải chi tiết tại đây (có phân tích cách làm)


 T4PTPS028. Tính tổng

5/ 2 +5/ 6 +5/ 18 +5/ 54 + 5/162+5/ 486

 

Soạn tin TAITL 41028 gửi 8682 để xem đáp số

 

Xem cách giải chi tiết tại đây (có phân tích cách làm)


 T4PTPS029. Tính tổng

A  = 1/ 2*3+1/ 3*4+1/ 4*5+1/ 5*6

Soạn tin TAITL 41029 gửi 8682 để xem đáp số

   Xem cách giải chi tiết tại đây (có phân tích cách làm)


  T4PTPS030. Tính tổng

A = 3/ 2*5+3/ 5*8+3/ 8*11+3/ 11*14

 Soạn tin TAITL 41030 gửi 8682 để xem đáp số

 

 Xem cách giải chi tiết tại đây (có phân tích cách làm)


T4PTPS031. Tính tổng

A  =  4/ 1*3*5+4/ 3*5*7+4/ 5*7*9+4/ 7*9*11+4/ 9*11*13

 Soạn tin TAITL 41031 gửi 8682 để xem đáp số

 Xem cách giải chi tiết tại đây (có phân tích cách làm)


 T4PTPS032. Tính

1991/ 1990x1992/ 1991x1994/ 1993x995/997

 Soạn tin TAITL 41032 gửi 8682 để xem đáp số

 Xem cách giải chi tiết tại đây (có phân tích cách làm)


 T4PTPS033. Tính:

(2003*1999-2003*999)/(2004*999+1004)

 Soạn tin TAITL 41033 gửi 8682 để xem đáp số

 Xem cách giải chi tiết tại đây (có phân tích cách làm)


 T4PTPS034. Tính:

(1996*1995-996)/(1000+1996*1994)

 Soạn tin TAITL 41034 gửi 8682 để xem đáp số

 Xem cách giải chi tiết tại đây (có phân tích cách làm)


 T4PTPS035. Tính

37/5323/48535353/373737x242424/232323

 Soạn tin TAITL 41035 gửi 8682 để xem đáp số

 Xem cách giải chi tiết tại đây (có phân tích cách làm)

 

Advertisements