Tags

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong công tác văn phòng, thư viện, thiết bị thí nghiệm, ….. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

(VĂN THƯ-KẾ TOÁN – TẠP VỤ – BẢO VỆ – BẾP -THỦ QUĨ-THIẾT BỊ)

 
STT

 
Tên SKKN- Đề tài NCKHSPUD Dowload(Link 1) Dowload(Link 2)

 
1

 
XÂY DỰNG THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC XUẤT SẮC GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG (SKKN thư viện) Dowload Dowload

 
2

 
MỘT SỐ KINH NGHIỆM CỦA KẾ TOÁN VỀ CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC (SKKN Kế toán) Dowload

 
Dowload

 
3

 
KINH NGHIỆM TRONG VIỆC THỰC HIỆN KIỂM SOÁT CHI VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ GỐC ĐỐI VỚI KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC (SKKN Kế toán) Dowload Dowload

 
4

 
MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỦA NHÂN VIÊN THƯ VIỆN TRONG VIỆC BẢO QUẢN SÁCH, BÁO, TÀI LIỆU THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC (SKKN Thư viện) Dowload

 
Dowload

 
5

 
MỘT SỐ KINH NGHIỆM  BẢO QUẢN TỐT HỒ SƠ VÀ LƯU TRỮ VĂN BẢN TRONG TRƯỜNG HỌC (SKKN văn thư) Dowload Dowload

 
6

 
ĐỂ LÀM TỐT CÔNG TÁC GIÁO VỤ TẠI TRƯỜNG THPT (SKKN giáo vụ) Dowload Dowload

 
7

 
SẮP XẾP, BỐ TRÍ TỬ HỒ SƠ VÀ LƯU TRỮ DANH MỤC HỒ SƠ TRÊN MÁY TÍNH GIÚP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ, SỔ SÁCH CÁC KHÓA HỌC (SKKN Giáo vụ-văn thư) Dowload

 
Dowload

 
8

 
BIỆN PHÁP PHÂN LOẠI HỒ SƠ, CÔNG VĂN ĐI, CÔNG VĂN ĐẾN CỦA CÁN BỘ VĂN THƯ GIÚP LƯU TRỮ TỐT VÀ TÌM KIẾM  NHANH HỒ SƠ TÀI LIỆU, CÔNG VĂN ĐI VÀ ĐẾN TẠI TRƯỜNG THPT (SKKN văn thư) Dowload Dowload

 
9

 
MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ VIỆC THEO DÕI, QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI TRƯỜNG HỌC, GIÚP CÔNG TÁC MUA SẮM, THANH LÍ BẢO QUẢN TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN ĐÚNG QUI ĐỊNH (SKKN Kế toán) Dowload

 
Dowload

 
10

 
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHO MƯỢN VỀ NHÀ VÀ ĐỌC TẠI CHỖ TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC GIÚP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN (SKKN thư viện) Dowload

 
Dowload

 
11

 
NÂNG CAO TÍNH HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC BẰNG VIỆC THỰ HIỆN GHI CHÉP SỔ SÁCH, LƯU GIỮ SỔ SÁCH CỦA CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ (SKKN văn thư)

 
Dowload

 
Dowload

 
12

 
KINH NGHIỆM QUẢN LÝ LƯU TRỮ VÀ BẢO QUẢN TỐT CÔNG VĂN ĐI – CÔNG VĂN ĐẾN (SKKN Văn thư) Dowload

 
Dowload

 
13

 
XÂY DỰNG QUY TRÌNH XỬ LÍ VĂN BẢN ĐI VÀ ĐẾN GÓP PHẦN LƯU TRỮ, XỬ LÍ CÁC VĂN BẢN MỘT CÁCH KHOA HỌC (SKKN VĂN THƯ) Dowload

 
Dowload
14

 
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHỤC VỤ BẠN ĐỌC Ở  THƯ VIỆN (SKKN THƯ VIỆN) Dowload Dowload

 
15

 
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRONG TRƯỜNG HỌC (skkn Y TẾ) Dowload

 
Dowload

 
16

 
XÂY DỰNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ NHƯ THẾ NÀO? (SKKN THƯ VIỆN) Dowload

 
Dowload

 
17

 
MỘT SỐ  BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NHẰM NÂNG CAO TÍNH HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC VĂN THƯ Ở TRƯỜNG THCS (SKKN VĂN THƯ)

 
Dowload Dowload

 
18

 
MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ VĂN BẢN ĐI, ĐẾN VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ, VĂN BẢN TRONG TRƯỜNG HỌC. (SKKN VĂN THƯ) Dowload

 
Dowload

 
19

 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ ĐỒ DÙNG THIẾT BỊ DẠY HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG THCS Dowload

 
Dowload

 
20

 
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP TUYÊN TRUYỀN, GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN BẠN ĐỌC SỬ DỤNG SÁCH, BÁO THƯ VIỆN (SKKN THƯ VIỆN) Dowload Dowload

 
21

 
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG (SKKN KẾ TOÁN) Dowload

 
Dowload

 

 

 
Advertisements